Snöhållning

Snöhållning

Hjälp dina grannar, brevbäraren & sopgubbarna genom att skotta så att vi alla kan ta oss fram i det vackra vinterlandskapet utan att halka.


Ditt ansvar som fastighetsägare (hämtat från molndal.se)

"Staden snöröjer vägar och parkeringar, men du som fastighetsägare har också ett visst ansvar för snöröjningen utanför fastigheten:

Det är viktigt att du snöröjer utrymningsvägarna.

Du som fastighetsägare är ansvarig för att snöröja och sanda gångbanor och trappor som ligger inom sju meters avstånd från tomten. Minst en meters bredd av trappor och gångbanor ska sandas. Finns det inga gångbanor, ska du se till att det finns en sandad gång på gatan.

Under snöröjningen kan det bildas vallar framför infarter till privata fastigheter. Du som äger fastigheten är ansvarig för att ta bort dem. När det bildas snövallar vid övergångsställen och gatuhörn ska du se till att det finns öppningar så att gående kan passera.

Du ska också ordna en snöröjd väg till fastigheten, minst en meter bred, för latrin- och sophämtningsfordon."

Förtydligande:

Ovanstående gäller även radhusens baksidor, vilka många vetter mot gångbanor, grannars framsidor, gavlar etc.

Det vill säga: alla sidor av fastigheten skall underhållas. I de fall där fastigheter ligger mitt emot varandra, med gångväg eller liknande emellan sig, har vardera ägare skyldighet att hålla rent på respektive halva av gångvägen.

Om gångbana endast finns på gatans ena sida, dit all gångtrafik kan hänvisas, behöver inte ägaren på gatans andra sida fullgöra renhållningsskyldigheten.


Tänk på att varje ägare har ansvar för de eventuella olyckor som kan inträffa och som orsakas av bristande underhåll.